Klikkesbaus Bureau

Klikkesbaus Bureau is een consultancy praktijk voor strategieontwikkeling, business development en projectmanagement. Zij draagt op een analytische en creatieve manier bij aan de oplossing van complexe (maatschappelijke) vraagstukken door het te plaatsen in een andere perspectief. Pas dan dienen zich de noodzakelijke nieuwe inzichten en oplossingen zich als vanzelf aan.
Klikkesbaus richt zicht op de onderwerpen participatie/omgevingsmanagement, smart technologieën, innovatie en biomimicry.

Burgerparticipatie/ Omgevingsmanagement

“Data maken de Stad” (2015) was de titel de Masterscriptie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarin werd onderzocht op welke wijze de opkomst van communicatietechnologie het gesprek tussen overheid en bewoners heeft veranderd. Burgerparticipatie is een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, maar helaas leeft bij de overheid nog steeds de idee dat meer interactie betere burgerparticipatie oplevert.

Trust by proxy: de maakbaarheid van vertrouwen

Inleidend essay voor het (promotie)onderzoek naar de mediërende kracht van technologie, in de vorm van citizen science, in de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers.

Essay, februari 2022

download essay

Love or Hate: a new approach to local debate

Als gevolg van technologische ontwikkelingen is de informatiepositie van burgers verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de interactie tussen overheid en burgers, waarin het debat een open en transparant karakter heeft gekregen. Niet alleen in de zin van informatie, ook het proces zelf. Burgers worden meer en meer uitgenodigd te deel te nemen aan het proces én de uitkomst. In dit artikel worden aanbevelingen gedaan voor de inrichting van het debat.

Paper ism dr. R.F.I. Moody, EUR, AIVP congres, 2016.

download paper

Data maken de stad: Big data als opgave voor burgerparticipatie

Vroeger wist de overheid wat goed voor ons was. Tegenwoordig weten we dat zelf wel en steeds vaker wordt de overheid gevraagd openheid van zaken te geven in hun beleidsafwegingen. Door het vergelijken van twee voorgenomen havenuitbreidingen (in 1990 en 2013) en het protest daartegen, is onderzocht op welke wijze technologie van invloed is geweest op het gesprek tussen overheid en bewoners.

Masterscriptie Bestuurskunde, EUR, oktober 2015.

download scriptie
download samenvatting

Biomimicry

Door de jaren heen heeft de mens zich boven en buiten de natuur geplaatst, met zijn streven naar winstmaximalisatie en geloof in ‘oneindige groei’. Zij heeft de omgeving continu aangepast aan haar wensen en behoeften. Mens en maatschappij zien zich daardoor geconfronteerd met vervuiling, starheid, uitsluiting en uitputting.
In de natuur wordt juist gestreefd naar instandhouding van de soort. Het heeft een fenomenaal aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden, opereert uitermate effectief en is circulair in optima forma. Daar kunnen we wat van leren.
De natuur levert ons de sleutel naar de oplossing van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, veerkracht en insluiting.

Port as Habitat- a biomimetic view on robotics and ports

Technologische ontwikkelingen hebben de mensheid veel voorspoed en gemak gebracht. Nieuwe materialen, rekenkracht en robotisering maakt dat we alles kunnen maken en controleren. Voor havens betekent dat efficiencywinst, waarbij de controle wordt overgelaten aan technologie. Dit maakt systemen star in plaats van adaptief.
In dit artikel wordt uiteengezet dat de natuur ons leert dat echte systeembeheersing juist aanpassingsvermogen betekent. Kortom, als wij havens zouden beschouwen een habitat voor organismen, wat zou de natuur dan doen?

Lezing voor de TUSExpo/ 1st Roboticsweek, Den Haag, 21 april 2017.

download paper

Bio-inspired Business Model Generation (2016)

De natuur hanteert een model dat al bijna 4 miljard jaar standhoudt. Wat leert ons dat voor de vormgeving en invulling van onze businessmodellen? Dit artikel beschrijft een bio-inspired businessmodel generation gebaseerd op het businessmodel canvas.

Paper als afsluiting van de Nature, art & Habitat Workshop (NAHW), Sotochiesa, Taleggio valei, Italië, juni 2016.

download paper

Innovatie

De huidige verdienmodellen van bedrijven maken dat er weinig tot geen ruimte is voor creativiteit en experiment. Alle bedrijfsactiviteiten worden ‘gemanaged’. Zelfs innovatie. Innovatie is echter een gevolg van creativiteit, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen en dat zijn nu precies de competenties die niet te ‘managen’ zijn.

Stop managing, start innovating: how innovation management kills creativity (2006)

De innovatie paradox betreft het gedrag dat wordt geforceerd met innovatie management en de vrije ruimte die noodzakelijk is voor innovaties. Dit leidt tot de hypothese dat kleine bedrijven innovatiever zijn juist vanwege het ontbreken van innovatie management. Deze paradox is onderzocht aan de hand van de innovatie indicator: de relatie tussen innovativiteit en bedrijfsgrootte en aard van het bedrijf.

Paper voor het Tools and Methods of Competitive Engineering Symposium (TMCE), Lubljana, Slovenia, April, 2006

download paper

5P Model (2005)

Via het zogenaamde 5P model is in kaart gebracht dat nieuwsgierigheid en creativiteit de ‘drive’ vormen voor innovatie en is gerelateerd aan beloning. Er worden drie groepen onderscheiden: de pionier, passagier en piraat. Het toont aan dat échte innovatie ontstaat bij de pionier: daar waar de nieuwsgierigheid het grootst is en de interesse in de winst die dat oplevert afwezig tot klein.

Paper voor het ECTRI Young researchers Seminar, den Haag, Mei 2005.

download paper

Opdrachten

Quick scan governance en brede welvaart (2023-heden)

In samenwerking met SPPS worden de voorwaarden onderzocht voor een governancemodel voor het realiseren van brede welvaart in de wijk Mariahoeve Marlot in Den Haag.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Uitvoeringsprogramma participatie Schone Lucht Akkoord (2020-2021)

In samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland en RIVM wordt een uitvoeringsprogramma inclusief -agenda opgesteld voor het onderwerp participatie uit het Schone Lucht Akkoord.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

download Handreiking participatie

Projectleider en omgevingsmanager Masterplan Nieuwvliet-Bad (2020-heden)

Projectleider deelprojecten Dijkenlandschap en omgevingsmanager voor de Uitvoering Masterplan Nieuwvliet-Bad fase 1 i.s.m. Sjardijn Interim in Beweging.

Opdrachtgever: Gemeente Sluis

Succesfactoren voor participatie (2018)

Aan de hand van een casusanalyse worden de succesfactoren voor participatie getoetst en verfijnd.

Opdrachtgever Ministerie van I&W, Directie Participatie

Pilotdag samenwerkingscultuur Omgevingswet (April 2018)

In samenwerking met INW Consult is een workshop verzorgd voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en haar ketenpartners voor het verkennen van de implicaties van de invoering van de Omgevingswet (Ow) voor de individuele organisaties.

Opdrachtgever Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Interactie en Transparantie (2017-2020)

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt onderzoek uitgevoerd naar interactie en transparantie binnen de praktijkproef luchtkwaliteit ‘Citizen science’ van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam en het BinnensteBuitenMeten project van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alblasserdam.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Stadsverkenner Rotterdam (2016-2017)

Onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van buurtrestaurants in Rotterdam en voorstel voor de oprichting van een perspectief academie: buurtrestaurants als opleidingsplaats in samenwerking met welzijnsorganisaties.

Opdrachtgever: Resto van Harte

Citymarketing Alphen a/d Rijn (2017)

Een schetsontwerp voor het merkconcept van Alphen aan de Rijn.

Opdrachtgever: Economic Development Board Alphen.

Governancemodel OZHZ (2016)

Door middel van bedrijveninterviews is een mogelijk governancemodel verkend voor een gezamenlijk e-nose netwerk in Zuid-Holland Zuid.

Opdrachtgever: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.